Regulamin Promocji

1. Organizatorem promocji jest SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI ALEXDENTALCLINIC, ul. Kościelna 1, 97- 300 Piotrków Trybunalski

2. W ramach promocji Alexdentalclinic oferuje:

bezpłatne przeglądy stomatologiczne połączone z poradami w kwestii poprawnego dbania o higienę jamy ustnej. Czas trwania promocji- do 28. 12. 2018 r.

3. Uczestnikami promocji będą te osoby, które, po zapoznaniu się z regulaminem promocji, we wskazanym powyżej terminie wyrażą chęć wzięcia udziału w promocji i zapiszą się osobiście, telefonicznie bądź poprzez kontakt mailowy.

4. Promocje stomatologiczne nie łączą się z innymi promocjami SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI alexdentalclinic.

5. W celu przeprowadzenia promocji, dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Promocje stomatologiczne alexdentalclinic obowiązują od 5 listopada 2018 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie promocji lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmian lub odwołaniem promocji.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu promocji mogą być składane przez uczestników promocji w formie pisemnej na adres siedziby organizatora promocji. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez organizatora promocji. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora promocji niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji organizator promocji opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

Alexdentalclinic zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, itp. zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność intelektualną alexdentalclinic lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

Pin It on Pinterest